Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Στερεά Κατακρημνίσματα

Στερεά Κατακρημνίσματα Τύποι και τρόποι ταυτοποίησης τους

http://groups.yahoo.com/group/hellasweather/message/96840

Λόγοι αδυναμίας να περάσει τόσο μεγάλο κείμενο εδώ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: